Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ir parakstījusi Erasmus+ mobilitātes līgumu ,,Mūzikas, mākslas un dizaina izglītības sadarbības izpausmes Eiropas Savienības skolās”. Tā īstenošanas laikā ir paredzēta pieredzes apmaiņa Spānijā 6 pedagogiem. Projekts tiks īstenots  2015.gada oktobrī. JIRMV profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem tiks sniegta iespēja piedalīties projektā, veikta kvalitatīva dalībnieku atlase, īstenota valodu un Spānijas kultūrvēstures sagatavošana, sadarbībā ar partneri nodrošināta sekmīga pieredzes apmaiņa, nodarbību novērošana Spānijas mūzikas, mākslas, dizaina skolās, kur vienviet tiek mācītas gan mūzikas, gan mākslas un dizaina izglītības programmas, to integrācija.

Šis projekts sekmēs Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai nodrošināt kvalitatīvu kultūrizglītību Austrumlatvijā, stiprināt sadarbību starp kultūrizglītības iestādēm un darba pasauli, tā veicinot jauno talantu prasmju un  spēju attīstību starptautiskajā līmenī.

Sešu pedagogu pieredzes apmaiņa Spānijas mūzikas, mākslas un dizaina skolās palīdzēs izprast integrēto mācību priekšmetu nepieciešamību, ieviešanas iespējas JIRMV, lai, pamatojoties uz profesionālo mācību priekšmetu skolotāju iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un kompetencēm, apvienojot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu, izveidotu Rēzeknes mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu ar profesionālās izglītības kompetences centra statusu mūsdienīgas mācību vides un izglītības satura kvalitātes nodrošināšanai.

Spānijas skolu izvēle nav nejauša. Šajā valstī jau ir izveidojušās tradīcijas, kur ir vienota sistēma mūzikas, mākslas un dizaina izglītības apguvei. Lai izveidotu šādu kompetences centru Rēzeknē, pedagogiem būs jāsadarbojas ne tikai vienota mācību procesa nodrošināšanā, bet arī kultūras aktivitāšu stratēģijas ieviešanā reģionā. Līdz ar to ir nepieciešama starptautiskā pieredze. Pieredzes apmaiņā, apmeklējot divas mūzikas un mākslas, dizaina  skolas Spānijā, vērojot mācību procesu, izglītības programmu sadarbību, kopīgu kultūras aktivitāšu ieviešanu reģiona vajadzībām,  projekta dalībnieki izvērtēs ieguvumus un izlems, ko vajag ieviest un kāpēc to ieviest jaunveidotajā kompetences centrā. Katrs dalībnieks – pedagogs – darbosies savā mūzikas jomā, pētot konkrētas lietas – kā konkrētas mūzikas izglītības programmas sadarbojas  ar mākslas, dizaina izglītības programmu mācību priekšmetiem, kādas ir prioritātes, kā veidot radošo integrāciju mūzikai ar mākslu, dizainu: taustiņinstrumentu spēlē  –  klavierspēle, stīgu instrumentu spēlē  – vijoles spēle un alta spēle, pūšaminstrumentu spēlē – flautas spēle  un saksofona spēli, sitaminstrumentu spēlē – bungu spēle, vokālajā mūzikā un diriģēšanā – kora dziedāšana un diriģēšana, tradicionālajā mūzikā – foklora.

Projekta dalībnieki  pēc pieredzes apmaiņas būs ne tikai zinošāki, ieguvuši jaunas prasmes un iemaņas, bet arī viņiem būs plašāka izpratne ir kultūrizglītības sistēmu Spānijā, profesionālo apmācību un darba tirgu, lielākas iespējas profesionālajai un karjeras attīstībai, uzlabotas svešvalodas prasmes, iepazīta apmeklētās valsts sociālā un kultūras daudzveidība. Dalībniekiem būs lielāka motivācija iesākto darbu turpināt un apmierinātība savā ikdienas darbā. Pēc pieredzes apmaiņas projekta dalībnieki saņems sertifikātu no sadarbības partnera, kurš nodrošinās pieredzes apmaiņu skolās Spānijā, kā arī ar sadarbības partneri projekta īstenotājs sagatavos Europass Mobility dokumentu.

 

Aicinām pieteikties pedagogus pieredzes apmaiņai pie skolas direktores Sandras Mežores.

Vairāk informācijas: projekta vadītāja Ināra Groce, tālr. 29299709.

Pieteikumus gaidām līdz 15.09.2015.

eu_flag-erasmus_vect_pos