Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola piedāvā jauniešiem iespēju – projekta Erasmus+ “Starptautiskā pieredze džeza mūzikas izglītības attīstībā” ietvaros 12 dienas (ieskaitot ceļojuma dienas) piedalīties pieredzes apmaiņā Bragā (Portugāle), iepazīstot improvizāciju un tradicionālo flamenko mūziku. Projekta mērķis ir Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas izglītojamajiem paaugstināt profesionālo kompetenci un iemaņas akadēmiskās un laikmetīgās mūzikas žanru mijiedarbībā, interpretācijā, ieviest tās JIRMV izglītības procesā.  

Atlases kritēriji izglītojamo prakses braucienam uz Bragu

  Nr. Kritērijs Punktu skaits
1. Sekmju rādītāji 20
  Vidējā atzīme 8-10 balles 20
  Vidējā atzīme 6-7 balles 10
  Vidējā atzīme 4-5 5
2. Dalība profesionālajos konkursos pēdējos 3 gados 10
  Vismaz 4 konkursi un vairāk pēdējos 3 gados 10
  No 2-3 konkursi pēdējos 3 gados 5
  Viens konkurss pēdējos 3 gados 2
3. Dalība muzikālajos priekšnesumos un  pasākumos, koncertos izglītības iestādē 10
  Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
  No 2-3 pasākumi gada laikā 5
  Viens pasākums gada laikā 2
4. Dalība muzikālajos priekšnesumos un pasākumos, koncertos ārpus izglītības iestādes 10
  Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
  No 2-3 pasākumi gada laikā 5
  Viens pasākums gada laikā 2
5. Angļu valodas zināšanu līmenis, iespējas komunicēt, profesionālo terminu pārzināšana 10
  Vidējā atzīme 8-10 balles 10
  Vidējā atzīme 6-7 balles 6
  Vidējā atzīme 4-5 4
6. Dalība mūzikas pasākumu organizēšanā 10
  Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
  No 2-3 pasākumi gada laikā 5
  Viens pasākums gada laikā 2

Maksimālais punktu skaits – 70 punkti.

Tiks izvēlēti 4 audzēkņi, kuriem būs iespēja apmeklēt dažāda līmeņa Portugāles mūzikas izglītības iestādes, mūziķu asociācijas, piedalīties kultūras pasākumos kopā ar Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas sadarbības partneri.

Audzēkņi, kuri vēlas piedalīties pieredzes mobilitātē uz Bragu, ir aicināti iesniegt motivācijas vēstuli angļu valodā, piesakot sevi braucienam un pamatojot, kādas profesionālās prasmes un pilnveidošanās sagaida no Portugāles brauciena un kā to vēlas izmantot karjeras izaugsmē. JIRMV izveidotā komisija izvēlēsies tos jauniešus, kuriem būs pamatota motivācija un augstāks rādītājs minētajos atlases kritērijos.

Vairāk informācijas un konsultācijas par projekta norisi, pieredzes apmaiņu, sagaidāmajiem rezultātiem varat saņemt pie projektu vadītājas Ināras Groces, tālr. 29299709, e-pasts: inara.groce@inbox.lv.

Motivācijas vēstules apjoms – 1 A4 formāta lapa.

Iesniegumus gaidām līdz 10.oktobrim pulksten 12:00 JIRMV sekretariātā, 2. stāvā vai arī nosūtiet elektroniski uz abām e-pasta adresēm: jirmv@jirmv.lv un inara.groce@inbox.lv.