Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola īsteno ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Projekta īstenošanas termiņš JIRMV: 2018. gada oktobris līdz 2022. gada decembris

Priekšlaicīga mācību pabeigšana ir liela problēma Latvijā. Audzēkņi pamet mācības, neiegūst izglītību, un tas ierobežo izglītojamo izaugsmi un panākumu gūšanu profesionālajā jomā, kā arī turpina padziļināt nabadzības un sociālās izolētības problēmu.

Projekta ietvaros Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā atbalsts tiek sniegts deviņiem izglītojamiem. Tie ir gan audzēkņi, kam ir risks pamest mācības priekšlaicīgi nesekmības dēļ, gan tie, kam ir materiālas grūtības.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv