Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

2018./2019.  mācību gadā I semestrī projekta ietvaros tika atbalstīti 9 audzēkņi.
No tiem 6 tika sniegts konsultatīvais atbalsts dažādos mācību priekšmetos, kas būtiski
uzlaboja audzēkņu sniegumu un atjaunoja ticību sev, kā arī motivāciju turpināt
mācības.

5 no tiem tik atbalstīti, apmaksājot ēdināšanu un 1 audzēknim tik apmaksāti ceļa
izdevumi. Tā kā mūzikas vidusskolā mācās audzēkņi no dažādām Latvijas pilsētām un
pagastiem, kā arī ir daudzi, kuriem ir finansiālas grūtības, tas samazināja risku
audzēkņiem kādu nedēļu neierasties skolā.
Projekts turpināsies arī nākamajā semestrī.