Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

2018./2019. mācību gadā II semestrī projekta ietvaros tika atbalstīti 19 audzēkņi.
Audzēkņu skaits palielinājās, jo tika pievienoti problemātiskie audzēkņi no 1. kursa.
No tiem 16 audzēkņiem tika sniegts konsultatīvais atbalsts dažādos mācību
priekšmetos, kas būtiski paaugstināja audzēkņu motivāciju. Audzēkņi varēja sekmīgi
piedalīties stundās, papildināt iztrūkstošās zināšanas un atjaunot ticību saviem
spēkiem.

8 audzēkņi tika atbalstīti, apmaksājot ēdināšanu un 1 audzēknim tik apmaksāti ceļa
izdevumi. Audzēkņiem bija lielāka iespēja apmeklēt skolu, to nekavējot finansiālu
grūtību dēļ. Tas paaugstināja viņu pašapziņu un palīdzēja neielaist mācības un
sekmīgi pabeigt mācību gadu.
Projekts turpināsies arī nākamajā semestrī.