Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola mācībām klātienē uzņem personas pēc vispārējās pamatizglītības sekojošās profesionālās vidējās izglītības programmās:

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE –

klavierspēle

Iestājeksāmeni

Specialitāte

– Polifons skaņdarbs ( invencija, fugetta, fūga, prelūdija un fūga – pēc izvēles);

– Izverstas formas skaņdarbs ( sonatīne, sonātes 1.daļa, rondo, variāciju cikls – pēc izvēles);

– Lirisks skaņdarbs;

– Divas etīdes, viena no tām – oktāvu etīde.

Eksāmena programma jāatskaņo no galvas.

Solfedžo, mūzikas teorija

 

Ērģeļspēle

Iestājeksāmeni
 1. Specialitāte (bez Ērģeļspēles pamatiem)

Iestājeksāmena programma tikai klavierēs.

 • Polifons skaņdarbs (invencija, fugetta, fūga, prelūdija un fūga – pēc izvēles);
 • Izverstas formas skaņdarbs (sonatīne, sonātes 1.daļa, rondo, variāciju cikls – pēc izvēles);
 • Lirisks skaņdarbs;
 • Etīde (vēlams, sīkā tehnika)

Eksāmena programma jāatskaņo no galvas

 1. Specialitāte (pēc izvēles priekšmeta Ērģeļspēle)
 • Baroka laikmeta skaņdarbs;
 • Romantiska miniatūra;

Eksāmena programma jāatskaņo no notīm.

Klavieres

 • Polifons skaņdarbs (invencija, fugetta, fūga, prelūdija un fūga – pēc izvēles);
 • Etīde.

Eksāmena programma jāatskaņo no galvas.

 1. Specialitāte (pēc specialitātes Ērģeļspēle)
 •  J.S.Bahs Mazā prelūdija un fūga (viena pēc izvēles);
 • Romantiska miniatūra;
 • Izvērsts pedāļvingrinājums vai skaņdarbs pedālim solo;

Eksāmena programma jāatskaņo no notīm.

Klavieres

 • Etīde.

Eksāmena programma jāatskaņo no galvas

Solfedžo, mūzikas teorija

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE –

vijoļspēle

alta spēle

čella spēle

kontrabasa spēle

ģitāras spēle

Iestājeksāmeni

Specialitāte

1. Gamma (3 oktāvas) pēc audzēkņa izvēles. štrihi, arpēdžijas, VII7, D7, dubultnotis (tercas, sekstas, oktāvas).

2. 2 dažādu tehnisku paņēmienu etīdes.

3. Izvērstas formas skaņdarbs

Solfedžo, mūzikas teorija

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE –

flautas spēle

klarnetes spēle

fagota spēle

saksofona spēle

mežraga spēle

trompetes spēle

trombona spēle

tubas spēle

Iestājeksāmeni

Specialitāte

1. Divi dažāda rakstura
skaņdarbi

2. Tehniskā etīde

3. Gammas līdz 4 zīmēm, trijskaņi, arpēdžijas

Solfedžo, mūzikas teorija

SITAMINSTRUMENTU SPĒLE

Iestājeksāmeni

Specialitāte

1. Divi dažāda rakstura
skaņdarbi

2. Etīde uz mazajām bungām

3. Gammas līdz 4 zīmēm, Rudimentu spēle

Solfedžo, mūzikas teorija

DIRIĢĒŠANA –

kora diriģēšana

baznīcas mūzikas vadība

Iestājeksāmeni

Specialitāte

1. sagatavot vienu skaņdarbu

 • diriģēt no galvas,
 • spēlēt no galvas,
 • dziedāt kora balsis no galvas.

2. Nodziedāt iepriekš sagatavotu tautasdziesmu

3. Lasīšana no lapas – komisijas izvēlēta tautasdziesma

4. Skatuves runas kultūras pārbaude – dzejolis vai prozas fragments

5. Kolokvijs – izvēlētās IP pamatojums, dzimtā novada kultūras dzīves aktualitātes

Klavierēs

 1. Polifons skaņdarbs
 2. Lielās formas skaņdarbs
 3. Skaņdarbs

Solfedžo, mūzikas teorija

VOKĀLĀ MŪZIKA

Iestājeksāmeni

Specialitāte

2. dažāda rakstura dziesmas ar klavieru pavadījumu Skatuves runas kultūras pārbaude – dzejolis vai prozas fragments

Solfedžo, mūzikas teorija

MŪZIKA –

Tradicionālā mūzika

Iestājeksāmeni

Specialitāte

1. Atskaņot no galvas (pēc iestājeksāmena komisijas izvēles) kādu no zemāk minētajām latviešu tautas dziesmām.

2. Prast to izteiksmīgi nodziedāt, kā arī nospēlēt uz kāda no mūzikas instrumentiem.

3. Spēlēt tautas dziesmu tonalitātēs līdz 2-3 atslēgas zīmēm

4. Atkārtot skolotāja vairākkārtīgi nospēlētu melodiju teikuma apjomā uz klavierēm vai kāda cita mūzikas instrumenta.

5. Lasīšana no lapas- melodijas līdz 3 atslēgas zīmēm.

6. Vingrinājuma ritmizēšana.

Ieteicamais latviešu tautas dziesmu repertuārs- pēc izvēles jāapgūst 10 dziesmas

1. Auga, auga rūžeņa”

2. „Tuoļi dzeivoj muna mīluo”

3. „Seši mazi bundzinieki”

4. „Tumša nakte, zaļa zāle”

5. „Aiz azara malni meži”

6. „Es izjāju prūšu zemi”

7. „Kur gaismeņa zyla ausa”

8. „Āvu, āvu baltas kājas”

9. „Strauja, strauja upe tecēj’”

10. „Caur sidraba birzi gāju”

11. „Maza, maza ābelīte”

12. „Stāvēju, dziedāju”

13. „Sijā auzas tautu meita”

14. „Div’ dzelteni kumeliņi”

15. „Guoju pa mežu”

Džeza un mūsdienu ritma mūzika

Basģitāras – kontrabasa spēle

Ģitāras spēle

Klavierspēle

Saksofona spēle

Sitaminstrumentu spēle

Vokālā mūzika

Iestājeksāmeni

Specialitātē

 1. 2 dažāda rakstura skaņdarbi. Vismaz vienā skaņdarbā jāatskaņo pilnas formas improvizācija. Sitaminstrumentu specialitātes reflektantiem arī 1 skaņdarbs vai etīde mazajai bungai.
 2. Nosaukt un raksturot savas pārstāvētās specialitātes spilgtākos pārstāvjus.
 3. Pastāstīt par šī brīža džeza mūzikas aktualitātēm Latvijā un pasaulē?

Solfedžo

 1. Vienbalsīgs diktāts.
 2. Gammas līdz 4 zīmēm – Dabīgas mažors; dabīgais, harmoniskais, melodiskais minors. Dziedāt, noteikt pēc dzirdes
 3. Senās skaņkārtas – lidiskā, doriskā un miksolodiskā; pentatonika, blūza skaņkārta – dziedāt no skaņas, rakstīt, noteikt pēc dzirdes.
 4. Septakordu veidi  – maj7, min7, dominantes septakords. Prast uzrakstīt, dziedāt no skaņas, noteikt pēc dzirdes.
 5. Akordu secība – noteikt pēc dzirdes.
 6. Intervāli – dziedāt, noteikt pēc dzirdes intervālu secībā.
 7. Lasīšana no lapas – noplaukšķināt ritmisko zīmējumu 8 – 16 takšu garumā.

Ieteicamais repertuārs

 1. Blue bossa (K.Dorham)
 2. Summertime (G. Gershwin)
 3. Blue monk (T. Monk)
 4. Don’t explain (B. Holiday)
 5. Watermelon man (H. Hancock)
 6. All blues (M.Davis)
 7. Mercy mercy mercy (J. Zawinul)
 8. St. Thomas (S. Rollins)
 9. Take five (P. Desmond)
 10. Tune up (M. Davis)
 11. Autumn leaves (J. Kosma) 
 12. Fly me to the moon (B. Howard) 
 13. Cantaloupe island (H. Hancock)
 14. Afro Blue (M. Santamaria)
 15. Tenor Madness (S. Rollins)
 16. Now’s the time (C. Parker)
 17. Misty (E. Garner)
 18. Moanin (B. Timons)

MŪZIKAS VĒSTURE UN TEORIJA

Iestājeksāmeni

Specialitāte

Klavierēs

 1. Polifons skaņdarbs
 2. Lielās formas skaņdarbs
 3. Skaņdarbs

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 35b

Pēc vispārējās vidējās izglītības, priekšzināšanas mūzikā, prasmes instrumenta spēlē profesionālās ievirzes izglītības programmas apjomā.

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE –

Ģitāras spēle

VOKĀLĀ MŪZIKA

SITAMINSTRUMENTU SPĒLE

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE – 

Trombona spēle

Mācību ilgums 3 gadi

Personas izglītības iestādē par valsts budžeta līdzekļiem uzņem konkursa kārtībā. Eksāmenu prasības atbilst profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām. Reflektantu zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu sistēmā.

DOKUMENTUS PIEŅEM VIDUSSKOLAS KANCELEJĀ

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Iesniegums
 • Vispārējo izglītību apliecinošs dokuments,
 • Izglītības apliecinošs dokuments par mūzikas skolas beigšanu vai liecība,
 • Medicīniskā izziņa par izglītojamā veselības stāvokli
 • 4 fotogrāfijas (3×4).
 • Iesniedzot dokumentus jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase.

Vidusskolai ir dienesta viesnīca

Konsultācijas reflektantiem:

 • 18. janvāris 11:00
 • 15. februāris 11:00
 • 21. marts 11:00
 • 18. aprīlis 11:00
 • 16. maijs 11:00

PIETEIKTIES PA TĀLRUNI RĒZEKNĒ 646 22480

Adrese:

Atbrīvošanas alejā 56, Rēzekne,

LV-4601

Kontakttālrunis :

646 22480

Fakss 646 24463

e-pasts: jirmv@jirmv.lv