Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

2020./2021. mācību gada I semestrī projekta ietvaros tiek atbalstīti 6 audzēkņi.

2 izglītojamajiem tiek sniegts atbalsts ēdināšanā.

4 izglītojamajiem tiek sniegtas konsultācijas dažādos priekšmetos, kuros audzēkņiem ir grūtības, kā arī nesekmības draudi.

Projektā šajā mācību gadā strādā 5 pedagogi.