Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

2020./2021. mācību gadā II semestrī projekta ietvaros tika atbalstīti 6 audzēkņi.

6 audzēkņiem tika sniegts konsultatīvais atbalsts dažādos mācību priekšmetos, kas būtiski paaugstināja audzēkņu motivāciju. Audzēkņi varēja sekmīgi piedalīties stundās, papildināt iztrūkstošās zināšanas un atjaunot ticību saviem spēkiem, kā arī veiksmīgi iekļauties skolas kolektīvā. Tas arī ļoti palīdzēja ārkārtējās situācijas laikā nezaudēt motivāciju.

Projekts turpināsies arī nākamajā semestrī.