Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Pumpura atbalsta pasākumi I semestrī 2021./2022.m.g.

2021./2022. mācību gadā I semestrī projekta ietvaros tika atbalstīti 8 audzēkņi.

No tiem 4 audzēkņiem tiek sniegts konsultatīvais atbalsts dažādos mācību priekšmetos, kas būtiski paaugstināja audzēkņu motivāciju. Audzēkņi var sekmīgi piedalīties stundās, papildināt iztrūkstošās zināšanas un atjaunot ticību saviem spēkiem, kā arī veiksmīgi iekļauties skolas kolektīvā.

5 audzēkņi  tiek atbalstīti, apmaksājot ēdināšanu un 3 audzēkņi tiek atbalstīti apmaksājot ceļa izdevumus. Audzēkņiem ir lielāka iespēja apmeklēt skolu, to nekavējot finansiālu grūtību dēļ. Tas paaugstina viņu pašapziņu, pašcieņu, kā arī  palīdz neielaist mācības.

 Projekts turpināsies arī nākamajā semestrī.