Konkurss 3.februārī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā pulcēja 26 mūzikas skolu audzēkņus no 10 profesionālās ievirzes izglītības iestādēm: Varakļānu Mūzikas un mākslas skola, Gulbenes Mūzikas skola, Maltas Mūzikas skola, Balvu Mūzikas skola, Viļānu Mūzikas un mākslas skola, Kārsavas Mūzikas un mākslas skola, Baltinavas Mūzikas un mākslas skola, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola un Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola.  

Visiem dalībniekiem konkurss sākās ar mājas darba uzdevumu. Bija jāiesūta stāsts par pašu izvēlētu tēmu, iekļaujot tekstā pēc iespējas vairāk mūzikas teorijas terminus. Konkursa rakstiskā daļa sastāvēja no vairākiem uzdevumiem: deju žanru noteikšana mūzikas fragmentos, dotajai melodijai atbilstoša ritma zīmējuma izveidošana, diktāts – kļūdu labojums, darbs ar mūzikas valodas elementiem, analizējot dotā skaņdarba nošu materiālu un atbildot uz testa jautājumiem. Konkursu noslēdza radošs un atraktīvs uzdevums skolu konkursa dalībnieku komandām – trīsbalsīgas ritma partitūras iestudēšana un skandēšana. Paralēli konkursam, visu skolu pedagogiem tika organizēti profesionālās kompetences pilnveides kursi “Metodiski risinājumi funkcionālās domāšanas un izjūtas attīstīšanā solfedžo nodarbībās”.

            Pateicamies par dalību konkursā katram mūzikas skolu audzēknim, kurš veltīja laiku un pūles, lai sagatavotos konkursam! Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu un laiku, papildus strādājot ar saviem audzēkņiem! Mēs patiesi to novērtējam un ceram, ka spējām iedvesmot un iedrošināt turpmākajam darbam, daloties pieredzē, labajā praksē un uzdevumu paraugos.

            Īpaši atzīmējam un sveicam godalgoto vietu ieguvējus un viņu pedagogus:

1.vieta – Loreta Lazdiņa (A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola, ped. Agnese Grudinska);

2.vieta – Māra Medne (J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, ped. Sandra Mežore, Marina Belova);

2.vieta – Māra Melne (Varakļānu Mūzikas un mākslas skola, ped. Anita Ikauniece);

3.vieta – Selīna Staņko (P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skola, ped. Baiba Pētersone).

Labākie radošajā ritma partitūras iestudēšanas uzdevumā – Māra Medne, Andrejs Grocs, Laura Doropoļska (J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, ped. Sandra Mežore, Marina Belova).

Simpātiju balvas par mājas darbu saņēma skolnieki ar sekojošiem segvārdiem: Polārlācis (P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas), Neaizmirstule (J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola), Latgalīts (Viļānu Mūzikas un mākslas skola).

Uz tikšanos nākamajā mūzikas teorētisko mācību priekšmetu konkursā!