Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola mācībām klātienē uzņem personas pēc vispārējās pamatizglītības sekojošās profesionālās vidējās izglītības programmās: TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE- klavierspēle
Iestājeksāmeni
STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE – vijoļspēle alta spēle čella spēle kontrabasa spēle ģitāras spēle
Iestājeksāmeni
PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE- flautas spēle klarnetes spēle fagota spēle saksofona spēle mežraga spēle trompetes spēle trombona spēle tubas spēle
Iestājeksāmeni
SITAMINSTRUMENTU SPĒLE
Iestājeksāmeni
DIRIĢĒŠANA - kora diriģēšana baznīcas mūzikas vadība
Iestājeksāmeni
VOKĀLĀ MŪZIKA
Iestājeksāmeni
MŪZIKA - Tradicionālā mūzika
Iestājeksāmeni
MŪZIKAS VĒSTURE UN TEORIJA
Iestājeksāmeni
Mācību ilgums 4 gadi. IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 35b Pēc vispārējās vidējās izglītības, priekšzināšanas mūzikā, prasmes instrumenta spēlē profesionālās ievirzes izglītības programmas apjomā.  STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE - Ģitāras spēle VOKĀLĀ MŪZIKA SITAMINSTRUMENTU SPĒLE Mācību ilgums 3 gadi Personas izglītības iestādē par valsts budžeta līdzekļiem uzņem konkursa kārtībā. Eksāmenu prasības atbilst profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām. Reflektantu zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu sistēmā. DOKUMENTUS PIEŅEM VIDUSSKOLAS KANCELEJĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
  • Iesniegums
  • Vispārējo izglītību apliecinošs dokuments,
  • Izglītības apliecinošs dokuments par mūzikas skolas beigšanu vai liecība,
  • Medicīniskā izziņa par izglītojamā veselības stāvokli
  • 4 fotogrāfijas (3×4).
  • Iesniedzot dokumentus jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase.
 KONSULTĀCIJAS NOTIKS:  20.maijā plkst. 11.00  20. jūnijs, 21. jūnijs plkst. 14:00 IESTĀJEKSĀMENI: 26. jūnijs 27. jūnijs  Vidusskolai ir dienesta viesnīca PIETEIKTIES PA TĀLRUNI RĒZEKNĒ 646 22480 Adrese: Atbrīvošanas alejā 56, Rēzekne, LV-4601 Kontakttālrunis : 646 22480 Fakss 646 24463 e-pasts: jirmv@jirmv.lv