NOLIKUMS

Mērķis:

 1. Pilnveidot Mūzikas skolu audzēkņu kolektīvās muzicēšanas prasmes.
 2. Sekmēt dalībnieku skatuves pieredzi.
 3. Veidot jaunus, radošus kontaktus, veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu.

Konkursa norises laiks un vieta:

 1. Konkurss notiks 2017. gada 9. martā.
 2. Konkurss norisināsies Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas koncertzālē, Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē.
 3. Konkursa sākuma un dalībnieku uzstāšanās laiks tiks precizēts pēc pieteikumu saņemšanas.

Konkursa noteikumi:

Konkursā piedalās Latgales reģiona Mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle” (vijoles spēle, čella spēle un ģitāras spēle) ansambļi.

Konkurss notiek divās ansambļu kategorijās:

A – stīgu instrumentu mazie ansambļi. Piedalās līdz trīs dalībnieki. Šī kategorija tiek vērtēta divās vecuma grupās.

A1 – jaunākā grupa (vismaz divi no dalībniekiem ir 2.-4. klašu audzēkņi)

A2 – vecākā grupa (vismaz divi no dalībniekiem ir 5.-8. klašu audzēkņi)

B – stīgu instrumentu lielie ansambļi. Piedalās 4 un vairāk dalībnieki. Viena vecuma grupa (2.-8. klašu audzēkņi).

 

Konkursa programma:

Konkursa dalībnieki atskaņo divus dažāda rakstura skaņdarbus, no kuriem viens ir baroka vai klasicisma perioda skaņdarbs vai tā daļas.

Ansambļi konkursa programmu atskaņo no galvas.

Programmas atskaņošanas ilgums:

A – līdz 8 minūtēm

B – līdz 10 minūtēm

Vērtēšana

Dalībnieku sniegumu vērtē žūrija, kuru apstiprina Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas direktors.

Katra grupa tiek vērtēta 25 ballu sistēmā atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

 1. Izpildījuma tehnika – maksimāli iegūstamais punktu skaits 10
 2. Mākslinieciskais izpildījums – maksimāli iegūstamais punktu skaits 10
 3. Kopiespaids – maksimāli iegūstamais punktu skaits 5

Pārsniegtas hronometrāžas gadījumā uzstāšanās tiks pārtraukta.

Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.

Konkursa dalībnieku apbalvošana

Konkursa dalībniekiem katrā kategorijā un katrā grupā tiek piešķirti:

I pakāpes diplomi (iegūti 24-25 punkti)

II pakāpes diplomi (iegūti 22-23 punkti)

III pakāpes diplomi (iegūti 20-21 punkti)

Visi konkursa dalībnieki, pedagogi un koncertmeistari saņem pateicības rakstus. Laureāti – diplomus un vērtīgas balvas.

Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana paredzēta konkursa noslēgumā.

Konkursa organizācija

 • Pieteikums jāiesūta elektroniski līdz 2017. gada 15. februārim Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas mājas lapā www.jirmv.lv. Pieteikumā iesniegtā programma nevar tikt mainīta.
 • Dalības maksa – 15 EUR (mazie ansambļi), 30 EUR (lielie ansambļi) par katru ansambli jāiemaksā līdz 2017. gada 20. februārim (ar pārskaitījumu, rekvizīti: J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601, Valsts kase, kods: TRELLV22, konta nr. LV45TREL2220526005000, reģ.nr.90000011501)

Ja ir nepieciešams rēķins, tad pievienojiet savus rekvizītus pie pieteikuma.

Konkursa veiksmīgai norisei lūdzam pieteikties savlaicīgi.

Konkursa rīcības komiteja

Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas IP Stīgu instrumentu spēle vadītāja Gaļina Kolotuhina un IP pedagogi,  struktūrvienības vadītāja izglītības jomā Ilze Rauza

Kontaktpersonas: Gaļina Kolotuhina, tālr.26110324;

Ilze Rauza, tālr. 26336039