Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola piedāvā jauniešiem iespēju – piedalīties Erasmus+ projektā “Moderna un kompetencēs balstīta mūzikas izglītība”.

Latvijas mūzikas izglītības izaicinājums ir pasaules pieredzes apgūšana un integrēšana mūzikas izglītības procesā, jaunu pieeju un paņēmienu ieviešana mūzikas instrumentu spēlē un apmācībā, jauno mūzikas talantu menedžmentā un attīstībā. Projektā JIRMV jauniešu grupa apmeklēs Austrumu, Rietumu un Āfrikas kultūru saskares un mijiedarbības punktu – Sicīliju, Palermo, kura, līdzīgi kā Latgale ir robežreģions, savijoties dažādu tautu kultūrām. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tika mobilitātei izvēlēta Sicīlija, lai pētītu, kā tautas un modernā mūzikā saskaras un izpaužas robežas, lai labāko iepazītu un paņemtu sev. Audzēkņiem Sicīlijā būs iespēja iepazīt tradicionālās un laikmetīgas mūzikas izpausmes Palermo mūzikas izglītības iestādēs. Mūzika jau sen ir pārkāpusi tautas vai valstu piederības robežas. Tomēr katra valsts tautas mūzikā ir saglabājusi un modernajā mūzikā attīstījusi atšķirīgas tradīcijas, kuras izpaužas gan dziedāšanas, gan mūzikas instrumentu spēles pieejās. Sicīlija mūzikas izglītībā ir īpaša ar tautas un džeza mūzikas savijumu, “skaisto” vokāla dziedāšanu.

Projekta  mērķis ir Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas izglītojamajiem un pedagogiem paaugstināt profesionālo kompetenci un iemaņas mūzikas un instrumentu spēlē, jauniešiem  dziļāk apgūstot sicīliešu džeza un tautas mūzikas mijiedarbību.

Atlases kritēriji izglītojamo prakses braucienam uz Palermo, Itālija

  Nr. Kritērijs Punktu skaits
1. Sekmju rādītāji 20
  Vidējā atzīme 8-10 balles 20
  Vidējā atzīme 6-7 balles 10
  Vidējā atzīme 4-5 5
2. Dalība profesionālajos konkursos pēdējos 3 gados 10
  Vismaz 4 konkursi un vairāk pēdējos 3 gados 10
  No 2-3 konkursi pēdējos 3 gados 5
  Viens konkurss pēdējos 3 gados 2
3. Dalība muzikālajos priekšnesumos un  pasākumos, koncertos izglītības iestādē 10
  Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
  No 2-3 pasākumi gada laikā 5
  Viens pasākums gada laikā 2
4. Dalība muzikālajos priekšnesumos un pasākumos, koncertos ārpus izglītības iestādes 10
  Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
  No 2-3 pasākumi gada laikā 5
  Viens pasākums gada laikā 2
5. Angļu valodas zināšanu līmenis, iespējas komunicēt, profesionālo terminu pārzināšana 10
  Vidējā atzīme 8-10 balles 10
  Vidējā atzīme 6-7 balles 6
  Vidējā atzīme 4-5 4
6. Dalība mūzikas pasākumu organizēšanā 10
  Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
  No 2-3 pasākumi gada laikā 5
  Viens pasākums gada laikā 2

Maksimālais punktu skaits – 70 punkti.

Tiks izvēlēti 5 audzēkņi, kuriem būs iespēja apmeklēt dažāda līmeņa Sicīlijas mūzikas izglītības iestādes, mūziķu asociācijas, piedalīties kultūras pasākumos kopā ar Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas sadarbības partneri.

Plānotais mobilitātes laiks – 2019. gada novembris, 14 dienas ieskaitot ceļu.

Audzēkņi, kuri vēlas piedalīties pieredzes mobilitātē uz Palermo, ir aicināti iesniegt motivācijas vēstuli angļu valodā, piesakot sevi braucienam un pamatojot, kādas profesionālās prasmes un pilnveidošanās sagaida no Sicīlijas brauciena un kā to vēlas izmantot karjeras izaugsmē. JIRMV izveidotā komisija izvēlēsies tos jauniešus, kuriem būs pamatota motivācija un augstāks rādītājs minētajos atlases kritērijos.

Vairāk informācijas un konsultācijas par projekta norisi, pieredzes apmaiņu, sagaidāmajiem rezultātiem varat saņemt pie projektu vadītājas Ināras Groces, tālr. 29299709, e-pasts: inara.groce@inbox.lv.

Motivācijas vēstules apjoms – 1 A4 formāta lapa.

Iesniegumus gaidām līdz 24. septembrim pulksten 12:00 JIRMV sekretariātā, 2. stāvā vai arī nosūtiet elektroniski uz abām e-pasta adresēm:

jirmv@jirmv.lv

inara.groce@inbox.lv.