Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Pumpura atbalsta pasākumi 2021./2022.m.g.

2021./2022. mācību gada I semestrī projekta ietvaros tiek atbalstīti 8 audzēkņi.

5 izglītojamajiem tiek sniegts atbalsts ēdināšanas pakalpojumu kompensācijā.

3 izglītojamajiem tiek sniegts atbalsts sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijā.

4 izglītojamajiem tiek sniegtas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kuros audzēkņiem ir grūtības, kā arī nesekmības draudi.

Projektā šajā mācību gadā strādā 6 pedagogi.